Kalendarium wydarzeń (od najnowszych)

10 lutego 2012 - RDOŚ wysyła do Wojewody kolejną, ostateczną wersję planu ochrony Jeziorka Czerniakowskiego. Wersję, która w opinii wielu organizacji i instytucji jest wersja najgorszą z punktu widzenia ochrony Jeziorka.

26 września 2011 - Marvipol podpisuje umowę na generalne wykonawstwo II i III etapu Apartamentów Mokotów Park.  Zgodnie z komunikatem giełdowym prace budowlane będą trwały do 31 sierpnia 2013 r.

5 sierpnia 2011 - w prasie pojawiają się informacje na temat kolejnej inwestycji w okolicy Jeziorka Czerniakowskiego. Libretto Park ma być zlokalizowanym na Łuku Siekierkowskim kompleksem biurowo-hotelowo-mieszkalnym z 2 piętrami garaży podziemnych na 2000 samochodów. Inwestycję uzgodnił RDOŚ, pomimo że plan ochrony Jeziorka Czerniakowskiego jest w tym momencie w końcowej fazie uchwalania. Organizacje ekologiczne nie mogą uwierzyć w taką decyzję i nie kryją oburzenia.
Lipiec/sierpień 2011 - RDOŚ przedstawia i procesuje nowy projekt planu ochrony rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie. Zgodnie z informacjami z portalu RDOŚ plan powinien być uchwalony jesienią 2011 roku. 
17 lutego 2011 - pozytywny (dla mieszkańców Osiedla Bernardyńska i sympatyków Jeziorka) wyrok WSA w sprawie skargi Trytona
"na postanowienie Głównego Inspektora Budowlanego z dn. 25 czerwca 2010 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego w rejonie ul. Bernardyńskiej."
3 listopada 2010 - konferencja prasowa RDOŚ.
19 października 2010 - Ratusz wydaje decyzję środowiskową nr 891/OŚ/2010 pozwalającą na wybudowanie w otulinie rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie kolejnych dwóch ogromnych bloków. Do strony społecznej dociera ona z prawie miesięcznym opóźnieniem. Organizacjom pozarządowym udaje się w ostatniej chwili złożyć odwołanie.
16 października 2010 -
jesienna edycja Wielkiego Sprzątania Jeziorka. Udział wzięli mieszkańcy, wędkarze i przedstawiciele samorządu. Mogło być lepiej, ale nie wyszło najgorzej. Znów kilkadziesiąt worków śmieci mniej nad Jeziorkiem.
7 października 2010 -
postanowienie nr 166/MOK/10 Prezydent m. st. Warszawy w sprawie wznowienia postępowania Nr 137/MOK/09 z dnia 01.06.2009r
6 października 2010 - KDS pisze skargę na działania RDOŚ do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
23 września 2010 -
Radni Warszawy jednogłośnie opiniują negatywnie projekt nowego planu ochrony Jeziorka Czerniakowskiego. Była to jedyna sensowna decyzja w stosunku do projektu, który był zupełnie inny i zdecydowanie gorszy niż pierwotnie dyskutowany wiosną 2010 roku.
20 września 2010 -
posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska m. st. Warszawy. Temat ochrony Jeziorka Czerniakowskiego zostaje przełożony na kolejny termin, 23 września. Kontrowersyjne z punktu widzenia mieszkańców i ekologów wystąpienie RDOŚ wzbudza szereg gwałtownych emocji i komentarzy.
17 września 2010 - GDOŚ ponownie unieważnia (podtrzymuje swoją poprzednią decyzję) postanowienie RDOŚ znak: RDOS-14-WPN-II-PV-7049-169/09) dotyczące warunków zabudowy na łąkach.
9 września 2010 - posiedzenie KPPiOŚ na którym dyskutowano poprawki do nowego projektu planu ochrony rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego.
23 sierpnia 2010 - ogłoszenie o ponownym przystąpieniu przez RDOŚ do opracowania projektu planu ochrony Jeziorka Czerniakowskiego.
28 lipca 2010 - GDOŚ unieważnia postanowienie RDOŚ (znak: RDOS-14-WPN-II-PV-7049-169/09) dotyczące warunków zabudowy na łąkach.
26 lipca 2010 - zawiadomienie o "zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (..) budowie zespołu budynków (...) przy ul. Bernardyńskiej i przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
17 czerwca 2010 - ekopikieta Zielonych 2004 przed Ratuszem, w której poruszana jest m. inn. sprawa Jeziorka Czerniakowskiego.
16 czerwca 2010 - TOH Tryton składa do prokuratury zawiadomienie "o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 kk., przez Wojewodę Mazowieckiego". W lipcu prokuratura okręgowa na wniosek apelacyjnej wszczyna postępowanie przygotowawcze.
Czerwiec 2010 - przesłuchania osób związanych z protestami przeciwko zabudowywaniu otuliny rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie. Podstawą prawną jest rzekome sfałszowanie podpisu pod listem do władz Stolicy.
20-21 maja 2010 - mimo wniesionych przez strony postępowania poważnych zastrzeżeń wystawiono dwie WZtki na budowę infrastruktury technicznej dla inwestycji Marvipolu. Instalacje miałyby przechodzić przez teren Osiedla Bernardyńska.
28 kwietnia 2010 - KDS uchwala Stanowisko Komisji w sprawie inwestycji w otulinie rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie
7 kwietnia 2010 - Zarząd Dzielnicy Mokotów podjął dwoma głosami za i dwoma wstrzymującymi się uchwałę 1898/10 "w "sprawie realizacji obsługi komunikacyjnej placu budowy (...) wjazd od ul. Bernardyńskiej."
29 marca 2010 - posiedzenie Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie Jeziorka Czerniakowskiego.
27 marca 2010 - odbyło się Wielkie Sprzątanie Jeziorka Czerniakowskiego. 
22 marca 2010 - sesja nadzwyczajna Rady Warszawy na której pozytywnie zaopiniowano projekt Planu Ochrony Rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego
16 marca 2010 - posiedzenie miejskiej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komisji Ochrony Środowiska. Multimedialna relacja dostępna w serwisie TVN Warszawa.
5 marca 2010
- pojawiają się dwa pisma z BOŚ: Pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Warszawie.
23 lutego 2010 - BOŚ zawiadamia o procedurze wydania decyzji środowiskowej. Ma być wyznaczone miejsce i termin 21 dni na składanie uwag i wniosków. 
12 lutego 2010 - BOŚ wzywa firmę Marvipol "do uzupełnienia wniosku, złożonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (...) o trzy egzemplarze „Raportu o oddziaływaniu na środowisko…"18 lutego 2010 - Towarzystwo Tryton ze względu na podejrzenie "rażących nieprawidłowości" występuje z pismem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o "niezwłoczne unieważnienie uzgodnienia Warunków Zabudowy wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie (RODŚ-14-WPN-II-PV-7049-169-09) z dnia 13.05.2009 roku."
 2 lutego 2010 - posiedzenie Rady Dzielnicy Mokotów.
1-2 lutego 2010 - wycięto krzewy i drzewa pomiędzy blokami 16 i 18 w miejscu planowanej drogi mającej połączyć plac budowy i ul. Bernardyńską.
27 stycznia 2010 - rozpoczęła się przebudowa przepustu. Jednocześnie do skrzynek mieszkańców 16stki i 18stki trafia pismo od firmy Marvipol.
23 stycznia 2010 - kolejne spotkanie organizowane przez Miasto Ogród Sadyba. Dowiadujemy się m. inn. o umowie między Miastem a developerem na kwotę 1 miliona złotych za dzierżawę działki, co umożliwiło rozpoczęcie budowy drogi pod oknami bloków 16 i 18. Pierwszy raz jest okazja do dyskusji z przedstawicielem firmy Marvipol.
22 stycznia 2010 - Stowarzyszenie Platan oraz Towarzystwo Miasto Ogród Sadyba wysłały podpisany przez ponad 1700 Warszawiaków list otwarty do Prezydent Warszawy.

20 stycznia 2010 - zostaje podjęta uchwała Zarządu Dzielnicy Mokotów nr 1667/10, opublikowana po interwencji Radnych dopiero 4 lutego 2010 roku. Uchwała ta ostatecznie pomija aspekt społeczny wpływu drogi pomiędzy blokami przez osiedle Bernardyńska uwzględniony w Uchwale nr 1526/09.

14 stycznia 2010 - posiedzenie Komisji PPiOŚ w sprawie PZP i planu ochrony rejonu Jeziorka Czerniakowskiego. TVN Warszawa przygotowuje kolejny materiał.
29 grudnia 2009 - RDOŚ ogłosił przystąpienie do sporządzania planów ochrony dla rezerwatów: Jeziorko Czerniakowskie i Marysin
16 grudnia 2009 (publikacja 5 stycznia 2010) - przystąpienie do sporządzania lokalnego PZP rejonu Jeziorka Czerniakowskiego. Tego samego dnia (publikacja 6 stycznia 2010) pojawia się uchwała nr 1620/09 "w sprawie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu dla potrzeb oznakowania na czas budowy i funkcjonowania drogi dojazdowej do placu budowy". Uchwała ta stoi w wyraźnej sprzeczności z postanowieniami Uchwały nr 1526/09 

1 grudnia 2009 - mija ustawowy termin odpowiedzi Wojewody Mazowieckiego na skargę Rady Dzielnicy Mokotów. 
26 listopada 2009 - BOŚ m. st. Warszawy zwraca się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o "o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogami i elementami zagospodarowania terenu (...) przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach."
BOŚ m. st. Warszawy zwraca się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o "wydanie opinii, co do warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogami i elementami zagospodarowania terenu (...) przy ul.Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. " 
23 listopada 2009 - wyłożono PZP dla Sadyby Północnej. 
21 listopada 2009 - spotkanie mieszkańców i Radnych pod patronatem Miasta-Ogrodu Sadyba. TVNWarszawa umieszcza tą informację w programie Stolica. 
18 listopada 2009 - Zarząd Dzielnicy Mokotów podejmuje Uchwałę nr 1526/09 o nieprzedłużaniu firmie Marvipol umowy dzierżawy pasa ul. Bernardyńskiej.
17 listopada 2009 - pojawia się pierwszy artykuł prasowy zawierający szczegóły inwestycji Marvipolu nazwanej oficjalnie Apartamenty Mokotów Park.
12 listopada 2009 - Zielone Mazowsze składa do Wojewody Mazowieckiego Skargę na próby zabudowy otuliny Jeziorka Czerniakowskiego
10 listopada 2009 - w odpowiedzi na działanie developera mieszkańcy organizują pikietę. Przyszło ponad sto osób (w tym czworo radnych i poseł) żeby zaprotestować przeciwko zabudowie otuliny Jeziorka mogącej doprowadzić do jego dewastacji. TVP Info i TVN Warszawa kręci reportaż.
9 listopada 2009 - ekipa budowlana wkracza na teren planowanej budowy, 22 dni przed podanym w komunikacie o podpisaniu umowy na wykonawstwo terminem.
31 października 2009 - wygasa trzymiesięczna Umowa nr 9/17/2009 na dzierżawę przez firmę Marvipol części pasa drogowego ul. Bernardyńskiej. Umowa ta, mimo wniosku zainteresowanych, nie zostaje przedłużona mocą Uchwały nr 1526/09
30 października 2009 - Radni Dzielnicy Mokotów piszą skargę do Wojewody Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wydania decyzji nr 256/MOK/09.
28 października 2009 - Marvipol w komunikacie prasowym informuje o podpisaniu umowy na wykonanie inwestycji na łąkach przy Jeziorku. Prace mają się rozpocząć 1 grudnia 2009!
23 października 2009 - spotkanie z p.o. Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Radni i mieszkańcy zadają pytania odnośnie inwestycji Marvipolu, Dyrektor deklaruje sprawdzenie otoczki całej tej zaskakującej sprawy. Całość jest relacjonowana przez TVN Warszawa
21 października 2009 - Marvipol ogłasza na giełdzie informację o uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę
24 września 2009 - wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 256/MOK/09 na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem, infrastrukturą techniczną
15 września 2009 - firma Marvipol występuje z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy (WZ) infrastruktury technicznej. Dowiadujemy się o tym dopiero w połowie października 2009.
15 września 2009 - ostateczny termin przedstawienia przez projektanta poprawionej wersji PZP. Nowa wersja PZP się nie pojawia.
14 września 2009 - wniosek firmy Marvipol o wydanie pozwolenia (...) na przebudowę (... ) tj. Kanału Głównego „A” (Czerniakowskiego), polegającą na likwidacji istniejącego przepustu kołowego i budowie przepustu drogowego ramowego (...) przy ul. Bernardyńskiej (...) dla potrzeb dojazdu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami.
21 sierpnia 2009 - wydanie przez Prezydenta m.st. Warszawy postanowienia Nr 238/OŚ/2009 (...) w którym uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (...) i elementami zagospodarowania terenu na działce ew. nr 53 (...) przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
19 sierpnia 2009 - mini reportaż w TVNWarszawa
13 sierpnia 2009 - firma Marvipol wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę.
27 lipca 2009 - ze względu na duże zainteresowanie pracami Komisji odbywa się spotkanie informacyjne z Radnymi dzielnicy Mokotów. Mieszkańcy argumentują bezzasadność przecinania Osiedla Bernardyńska drogami tranzytowymi. Poruszamy też kwestię degradacji otoczenia Jeziorka Czerniakowskiego. Radni obiecują pomoc.
9 lipca 2009 - firma Marvipol składa wniosek o pozwolenie na budowę23 lipca 2009 - posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego na którym zaprezentowana zostaje kolejna wersja PZP. Droga która miała biec przez parking zostaje na nim oznaczona jako 15KDD i zaplanowana w ostrej granicy budynku Bernardyńska 2. Mieszkańcy wnoszą sprzeciw, Rada Dzielnicy bazując na opiniach podległych jej działów odrzuca tą wersję planu.
1 czerwca 2009 - firma Marvipol dostaje decyzję WZ nr 137/MOK/09
13 marca 2009 - pojawia się wniosek firmy Marvipol SA o wydanie decyzji WZ dla działek na łąkach koło ul. Bernardyńskiej
16 grudnia 2008 - Mieszkańcy dowiadują się o planach likwidacji parkingu społecznego pomiędzy budynkami 1A i 2 i przedłużenia tamtędy ul. Bernardyńskiej wzdłuż Jeziorka Czerniakowskiego. Zbieramy ponad 200 podpisów pod wnioskiem o zachowanie terenu parkingu i zmianę przebiegu drogi. Wniosek zostaje uwzględniony przez Radę Dzielnicy.
8 listopada 2008 - Mieszkańcy budynku Bernardyńska 2 zwracają się do Rady Dzielnicy z prośbą o umożliwienie czynnego udziału w tworzeniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego (PZP). Prośba zostaje pozytywnie rozpatrzona i rozpoczyna się nasza współpraca z Radą Dzielnicy.
...
8 lutego 1987 - powołany zostaje rezerwat Jeziorko Czerniakowskie
Lata 1978-80 - powstaje osiedle Bernardyńska
Lata 1968-75 - powstaje osiedle Sadyba

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.