sobota, 21 listopada 2009

Dzisiejsze spotkanie Miasto-Ogród Sadyba - mamy nowe dokumenty

O godz. 11:00 w Szkole Podstawowej 115 ul. Okrężna 80 odbyło się spotkanie organizowane przez Miasto-Ogród Sadyba. Na spotkaniu poruszono problematyka zabudowy okolic Jeziorka Czerniakowskiego jak również omówiono planowane inwestycje w sąsiedztwie osiedli Sadyba i Bernardyńska. Zaproszeni byli Radni, eksperci ds. ochrony środowiska oraz wiele innych osób. Zbierano podpisy pod apelem do władz. Niestety nie pojawił się nikt ze strony żadnego z inwestorów. Pojawiły się natomiast pisma zawierające stanowiska komisji Rady Dzielnicy Mokotów w sprawie budowania przy Jeziorku Czerniakowskim.

Na spotkaniu z radnymi i ekologami omawiano w ogólności zasady gospodarowania przestrzenią miejską Warszawy. Usłyszeliśmy mini-wykład o różnicach między rozwiązaniem systemowym czyli lokalnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego kontra rozwiązania jednostkowe, czyli Warunki Zabudowy. Wskazano wiele wad jednostkowego podejścia do tematu, jak chociażby niesymetryczność decyzji, możliwość wywierania nacisków, brak kompletnej wiedzy na temat uwarunkowań całości obszaru zależnego od inwestycji i wiele innych. Takim podejściem jest właśnie wydawanie pojedynczych warunków zabudowy dla każdego developera z osobna, zamiast uchwalić lokalny PZP. Jednostkowe podejście jest złe i uniemożliwia tak naprawdę kontrolowanie procesu inwestycyjnego dla danego terenu.

Pojawiło się też kilka "jeszcze ciepłych" (sprzed kilku dni) stanowisk Komisji Rady Dzielnicy Mokotów. Oto wyciągi (fragmenty) z dokumentów które udało się dziś otrzymać. Są to dokumenty jawne, publicznie dostępne w Radzie Dzielnicy Mokotów, jeśli ktoś chciałby otrzymać kopię papierową. Aby uniknąć nieporozumień: Pochyłą czcionką jest tekst oryginalny stanowisk, prostą - komentarz do nich.

W stanowisku Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju i Polityki Gospodarczej, z dn. 19 listopada 2009 skierowanym do p. Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydenta m. st. Warszawy radni zwracają się o niezwłoczne przekazanie dokumentów dotyczących wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 256/MOK/2009 z dn. 24.09.2009 (mowa tu o decyzji dla firmy Marvipol):
"1. kopii uwarunkowań hydrologicznych dla inwestycji na działce 53 (łąki). Ma to związek z publiczną wypowiedzią rzecznika Ratusza p. Ochmańskiego dla TVN Warszawa, że inwestycja nie wpłynie znacząco na Jeziorko Czerniakowskie. Komisje zwracają się z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób w projekcie budowlanym zostało uwzględnione postanowienie RDOŚ z dn. 13 maja 2009 o "niedokonywaniu zmian stosunków wodnych wpływających negatywnie na rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie"."
2. kopii opinii geologa powiatowego nt. powyższych uwarunkowań hydrogeologicznych
3. kopii wszystkich pozostałych ekspertyz dotyczących braku zmiany w stosunkach wodnych w rejonie Jeziorka Czerniakowskiego, w tym kopii ekspertyz które dotyczą budowy zbiornika retencyjnego (deklarowanego w artykułach prasowych sztucznego jeziora/stawu "o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych" 2500-3000m2 zależnie od źródła informacji) na działce 53 wraz z informacją skąd będzie ten zbiornik zasilany.
4. kopii opinii BOŚ w szczególności uzgodnienia gospodarki drzewostanem
5. potwierdzenia braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy drogi dojazdowej lub innego wjazdu na teren działki 53 (chodzi tu m. inn. o potwierdzenie braku sprzeciwu :-] mieszkańców os. Bernardyńska na przeprowadzenie przez osiedle drogi )
6. Kopii wszystkich dokumentów RDOŚ w sprawie,  w tym opinii mówiącej o tym, że projekt jest zgodny ze Studium, o czym poinformował red. K. Sito w programie TVN Warszawa. W szczególności czy opinia ta była wydana przed czy po opracowaniu uwarunkowań hydrologicznych? Z informacji posiadanych przez Komisje (na których bazuje również ten blog) wynika, że jedynym istniejącym uzgodnieniem RDOŚ jest postanowienie z dn. 13 maja 2009 wydane przed datą decyzji o warunkach zabudowy terenu, mówiące o niedokonywaniu zmian stosunków wodnych wpływających negatywnie na Jeziorko Czerniakowskie.

Ponadto Komisje zwracają się o udzielenie informacji, m. inn. o

  • Czy toczą się postępowania w sprawie ustanowienia służebności gruntowych w tym rejonie
  • W jaki sposób zrealizowano uzgodnienie MPWiK dotyczące możliwości odprowadzenia ścieków tylko poza godzinami szczytu  w połączeniu z zakazem budowy szamb na tym terenie
  • Czy zostało przeprowadzone wprowadzenie na budowę (do czego (z tego co się dowiedzieliśmy) potrzebna jest droga dojazdowa, a z tego co wiemy ul. Bernardyńska nie może być do tego użyta m. inn. ze względu na nieprzedłużenie firmie Marvipol przez Zarządz Dzielnicy Mokotów umowy dzierżawy gminnej części ulicy. Pozostała część ul. Bernardyńskiej należy do SM Energetyka a tu jak wiemy od początku nie ma zgody na użyczenie jej inwestorowi). Podpisano jak do tej pory zgodę na umowę dzierżawy  przez 3 miesiące z możliwością przedłużenia do 3 lat działek nr 16-503 i 25-502 (jest to obszar drogi szutrowej między Pracowniczymi Ogródkami Działkowymi a ul. Wolicką) oraz zgodę  na "zawarcie umowy określającej szczegółowe warunki przebudowy drogi spowodowanej inwestycją niedrogową  z  firmą Marvipol S.A odnośnie ulicy Wolickiej".
  • Czy nadal toczy się postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla działki nr 53? Postępowanie takie zawieszone było na wniosek firmy Marvipol w związku ze zmianą przepisów, a nie jak w pismie z dn. 12.11.2009 informuje pełnomocnik firmy Marvipol, w związku z wdrożoną procedurą uchwalania planu miejscowego. Świadczy o tym treść postanowienia nr 132/MOK/09 z dn. 28 kwietnia 2009.
Do tej listy można dodać jeszcze pytanie wprost o stan realizacji i dokumenty powiązane do postanowienia Nr 238/OŚ/2009 z dnia 21.08.2009r., wydanego przez Prezydenta m. st. Warszawy w którym "uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogami i elementami zagospodarowania terenu na działce ew. nr 53 obręb 1-05-02 oraz na części działek 8, 57/14, 58/3, 54 obręb 1-05-02 i na części działek ew. nr 92, 116, 120 obręb 1-05-01 przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy."

Zaniepokojenie Komisji budzi również fakt uporczywego pomijania i nieuznawania za strony postępowania podmiotów będących w obszarze oddziaływania procesu inwestycyjnego na działce nr 53 (czyli między innymi Osiedla Bernardyńska). O oddziaływaniu tym uprzedza sam inwestor w swoim piśmie z dn. 9.11.2009 dostarczonym 12.11.2009 o zminimalizowaniu negatywnych konsekwencji dla okolicznych mieszkańców. Za przejaw arogancji należy uznać fakt wyznaczenia terminu na załatwienie sprawy na rzecz inwestora w terminie 1 (słownie jednego) dnia od daty otrzymania powyższego pisma. W przeciwnym wypadku "braku porozumienia z przedstawicielami oraz poddaniu się bierności Urzędu dzielnicy Mokotów będziemy zmuszeni rozpocząć prace związane z utwardzeniem projektowanej drogi pomiędzy blokami SM Energetyka i okolicznych wspólnot po trasie posiadanych, przysądzonych orzeczeniami sądu służebności gruntowych (..). Rozwiązanie takie najprawdopodobniej wywoła falę protestów okolicznych mieszkańców" <-- Fragment pisma inwestora z dn. 09.11.2009 dostarczonego 12.11.2009

W kolejnym piśmie-stanowisku z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju i Polityki Gospodarczej z dn.19.11.2009r, skierowanym  do p. wiceprezesa Marvipol SA czytamy m.inn.

(...) nieprawdziwa jest informacja: Nieruchomość nie znajduje się ani w obszarze ochronnym jeziora ani w obszarze otuliny ochronnej jeziora (...) (zachowana oryginalna pisownia z pisma firmy Marvipol SA) ponieważ jak wynika z prawomocnej decyzji nr. 137/MOK/09 z dn. 01.06.2009 o warunkach zabudowy, od której firma Marvipol się nie odwołała, teren inwestycji znajduje się w obszarze objętym ochrona prawną w rozumieniu ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (...) ponieważ położony jest w granicach otuliny rezerwatu przyrody Jeziorka Czerniakowskiego (...) (str. 2 decyzji.)
Ponieważ w sprawie ewentualnych nieprawidłowości związanych z prowadzoną inwestycją lub jej kontynuowaniem, a także przebiegiem i budową drogi zwrócili się mieszkańcy ul. Bernardyńskiej, to jest oczywiste, że rolą radnych było podjęcie koniecznej i stosownej interwencji.

Jak wynika z posiadanych przez Komisje dokumentów, zachodzi podejrzenie że postępowanie mogło być obarczone naruszeniami prawa, a już pominięcie wspólnot i spółdzielni w tym postępowaniu jest faktem bezspornym i nie ulega wątpliwości.
Bezsporny fakt, że powyższe podmioty znajdują się w obszarze oddziaływania inwestycji na terenie działki nr 53 potwierdza również firma Marvipol S.A. pisząc w swoim piśmie z dn. 9.11.2009, dostarczonym 12.11.2009 o minimalizowaniu negatywnych konsekwencji dla okolicznych mieszkańców.
Dodatkowo za przejaw niesłychanej arogancji należy uznać fakt wyznaczenia terminu na załatwienie sprawy na rzecz inwestora w terminie 1 (słownie jednego) dnia od daty otrzymania powyższego pisma. W przeciwnym wypadku "braku porozumienia z przedstawicielami oraz poddaniu się bierności Urzędu dzielnicy Mokotów będziemy zmuszeni rozpocząć prace związane z utwardzeniem projektowanej drogi pomiędzy blokami SM Energetyka i okolicznych wspólnot po trasie posiadanych, przysądzonych orzeczeniami sądu służebności gruntowych (..). Rozwiązanie takie najprawdopodobniej wywoła falę protestów okolicznych mieszkańców" <-- Fragment pisma inwestora z dn. 09.11.2009 dostarczonego 12.11.2009 
W ten sposób firma Marvipol sama przyznaje, że zarówno wspólnoty jak i spółdzielnia znajdują się w obszarze oddziaływania inwestycji firmy Marvipol. Powyższe sformułowania z pisma firmy Marvipol SA Komisje mogą potraktować również jako formę swoistego szantażu i próby wywierania bezprawnego nacisku na radnych.

Stwierdzenie z pisma firmy Marvipol o tym że "Rozwiązanie takie najprawdopodobniej wywoła falę protestów okolicznych mieszkańców" < --- Fragment pisma inwestora z dn. 09.11.2009 dostarczonego 12.11.2009  (do Rady Dzielnicy Mokotów) chyba wystarczająco jasno pokazuje, że inwestor sam zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że mamy czym być zaniepokojeni i że nawet dla developera oczywistym jest, że będziemy protestować. Mimo tego oficjalnie jego przedstawiciel twierdzi, że  cyt: "nie wie o co chodzi mieszkańcom" <-- cytat z wypowiedzi przedstawiciela firmy Marvipol dla TVN Warszawa z dn. 10.11.2009 r.


Z powyższych dokumentów jasno i wyraźnie wynika, że nasze obawy jako mieszkańców osiedla Bernardyńska i okolic o tym, że "zachodzi podejrzenie że postępowanie mogło być obarczone naruszeniami prawa" były uzasadnione. Ponadto, pomimo "uporczywego pomijania i nieuznawania za strony postępowania"  nas (spółdzielni, wspólnot)  przez firmę Marvipol w procesie uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów, mamy pełne prawo takimi stronami być - jest to "bezsporny fakt i nie ulega wątpliwości"! Kuriozum i skandalem niewyobrażalnej wręcz skali będzie, jeśli pojawi się dokument  "potwierdzenia braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy drogi dojazdowej lub innego wjazdu na teren działki 53". Sprzeciw taki wielokrotnie był sygnalizowany zarówno na drodze oficjalnej jak chociażby podczas wielu programów telewizyjnych i w artykułach prasowych.

Kompletne wersje elektroniczne dokumentów z których fragmenty powyżej przytoczono można znaleźć tutaj.

Na spotkaniu byli obecni dziennikarze SuperExpresu oraz telewizji TVN Warszawa. Skrót materiału został wyemitowany w programie Stolica TVNWarszawa dziś o godz. 21.30. Można go obejrzeć tutaj.Na koniec ponownie pojawia się pytanie zadawane już wcześniej: dlaczego po prostu nie opublikowano i nie upubliczniono tych ekspertyz o których mowa w pytaniach i wnioskach stanowiska Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów?  Jeśli rzeczywiście istnieją, są JEDNOZNACZNE, wyczerpujące i rzetelnie wykonane, to dlaczego nadal są trzymane "w ukryciu"? Czemu ma to służyć?

2 komentarze:

  1. Spotkanie było inreresujące i na swój sposób budujące, choć nieco chaotyczne. Viribus unitis jest szansa coś zrobić :)

    OdpowiedzUsuń
  2. O wszystkie opinnie powinniście (autorzy bloga) wystąpić na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej i je u siebie opublikować.

    OdpowiedzUsuń

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.