sobota, 31 grudnia 2011

Jeziorko Czerniakowskie: Projekt planu ochrony rezerwatu przyrody Jeziorko ...

Jeziorko Czerniakowskie: Projekt planu ochrony rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie ...: Przewodnicząca KDS Pani Joanna Mazgajska zawiadamia: (...) zapraszam na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 3 stycznia 2012 roku /wtorek/ o godzinie 17.00 w Sali nr 2018 PKiN. Tematem posiedzenia będzie prezentacja oraz dyskusja na temat planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”.

Jeziorko Czerniakowskie: 13 stycznia,godz.13.30 - rozprawa w sądzie w spraw...

Jeziorko Czerniakowskie: 13 stycznia,godz.13.30 - rozprawa w sądzie w spraw...: Sąd rozstrzygnie kwestie formalne,związane z pozwoleniem budowy dwóch następnych budynków z podziemnymi garażami w otulinie rezerwatu...

poniedziałek, 24 października 2011

Spotkanie Forum Dialogu Społecznego

Poproszono nas o rozpropagowanie następującej informacji:
DATA:  26 października 2011 roku o godz. 16:00
MIEJSCE: w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przy pl. Bankowym 3/5 (wejście B) w sali nr 169 na I piętrze.
TEMAT: DEMOKRACJA MIEJSKA. Konsultacje społeczne.
------------------------------------------------------------------
Konsultacje społeczne miały być narzędziem włączania obywateli w proces decyzyjny na wszystkich poziomach, gdzie takie decyzje zapadają.  W odczuciu ogromnej części organizacji pozarządowych oraz osób i urzędów zaangażowanych w ten proces prowadzone konsultacje najczęściej nie spełniają swego zadania.

Chcemy zadać głośno pytanie: dlaczego tak się dzieje?
Pytanie skierowane do mieszkańców, działaczy, prawników, radnych, posłów, przedstawicieli środowisk akademickich, urzędników,  itp...
Czy dotyczy to tylko pewnego obszaru  życia społecznego, czy może jest to problem pojawiający się w różnych dziedzinach i sferach, w których działamy.
Uważamy, ze czas zdiagnozować stan obecny i w miarę możliwości wypracować rekomendacje dla ustawodawców, na przykład poprzez współpracę na szczeblu grup roboczych, czy pełnoprawnego włączenia w prace grupy parlamentarnej. To pytanie do uczestników konferencji.

czwartek, 29 września 2011

Kolejne budynki nad Jeziorkiem

26 września 2011 r. pojawił się komunikat giełdowy o podpisaniu pomiędzy firmą Marvipol a firmą Warbud umowy na "wykonanie robót budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Warbud S.A. usługi budowlanej polegającej na realizacji w systemie generalnego wykonawstwa dwóch budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi, usytuowanych na będącej w użytkowaniu wieczystym Emitenta działce gruntu w Warszawie, w rejonie ul. Bernardyńskiej, stanowiących etapy II i III inwestycji "Apartamenty Mokotów Park"."<-- Źródło: portal Money.pl

Prace budowlane mają być prowadzone od 1 listopada 2011 r do 31 sierpnia 2013r.

Wygląda więc na to, że w najbliższym czasie przy Osiedlu i nad Jeziorkiem znów zapanuje wszechobecny hałas. Jak to wyglądało podczas budowy pierwszego budynku wszyscy jeszcze doskonale pamiętamy. Dodatkowo te dwa kolejne budynki powstaną znacznie bliżej granicy Jeziorka niż ten pierwszy z nich. Co się stało z obietnicami  i deklaracjami Ratusza z 2009 roku, że miasto wynegocjowało ograniczenie inwestycji do jednego budynku? Okazały się, jak wszyscy od początku przypuszczaliśmy, pustymi słowami całkowicie bez pokrycia.

sobota, 6 sierpnia 2011

Zabudowa terenów Łuku Siekierkowskiego nad Jeziorkiem

Źródło grafiki: Serwis Skyscrapercity.com temat [Mokotów] Libretto Park

Otrzymaliśmy dokumenty, które mogą świadczyć że przewidywany scenariusz intensywnych inwestycji w okolicach Jeziorka Czerniakowskiego zaczyna się spełniać. Tym razem chodzi o projekt Libretto Park, o którym pierwsze wzmianki można było przeczytać 4 lata temu. W maju 2011 roku RDOŚ wydał postanowienie o uzgodnieniu warunków zabudowy dla etapu A budowy kompleksu biurowo-hotelowo-mieszkalnego przy skrzyżowaniu Trasy Siekierkowskiej i ul. Czerniakowskiej, w sąsiedztwie klasztoru i budynków przy ul. Grzesiuka.
W artykule z 2007 roku "Przy Trasie Siekierkowskiej powstanie olbrzymi kompleks" na portalu Urbanity.pl możemy przeczytać m.inn.

piątek, 5 sierpnia 2011

Nowe podejście do planu ochrony Jeziorka Czerniakowskiego

Przebieg granicy otuliny rezerwatu - Źródło: RDOŚ
http://warszawa.rdos.gov.pl/images/stories/zal/2011/projekt.pdf
Na stronach RDOŚ w marcu br. w dziale Gorące tematy została umieszczona notatka Rezerwat przyrody "Jeziorko Czerniakowskie".
Można w niej m. inn. przeczytać następujące, istotne dla istnienia Jeziorka i jego okolicy informacje:
[...]
1.    Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zleciła ekspertyzę niekwestionowanemu autorytetowi w ochronie przyrody - prof. dr hab. Jerzemu Solonowi. Ekspertyza nosi tytuł: „Zasadność realizacji działań ujętych w projekcie planu ochrony rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie” w świetle aktualnego celu ochrony” (wykształcenie i dorobek naukowy prof. J. Solona – strona internetowa http://www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/solon/home_pl.htm  )

2.    Na bazie ww. ekspertyzy, biorąc pod uwagę fakt, iż 6-cio miesięczny termin zatwierdzenia planu ochrony mija z dniem 24.03 br., a także w związku z podjęciem decyzji o konieczności dokonania nowelizacji aktu prawnego odpowiadającego za prawne funkcjonowanie rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”, podjęta została decyzja o zaniechaniu dalszego procedowania dotychczasowego projektu planu ochrony.

[...]
4.    Po uprawomocnieniu się ww. aktu prawnego pracownicy RDOŚ w Warszawie przystąpią formalnie do samodzielnego przygotowania nowego projektu planu ochrony dla rezerwatu z wykorzystaniem dotychczasowego projektu planu ochrony i ww. ekspertyzy prof. J. Solona. Nie są planowane dodatkowe zlecenia na wykonanie tego zadania. Przewidywany czas na realizację tych prac to około 1 miesiąc. Etap ten powinien zakończyć się z końcem czerwca; de facto proces ten już trwa.
[...]
Powyższy proces powinien się zakończyć na przełomie sierpnia/września br. O ile nie będzie w dokumencie istotnych zmian – zostanie sporządzone uzasadnienie (termin - około 2 tygodnie), a następnie zostanie on podpisany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i skierowany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Jeżeli będą w nim istotne zmiany – procedura opisana w niniejszym punkcie zostanie powtórzona. Zatem w wersji optymistycznej – plan ochrony wejdzie w życie około połowy października 2011 r., a w wersji pesymistycznej w końcu roku lub na przełomie 2011/2012 r. <--- Źródło: w/w komunikat RDOŚ.

Do komunikatu została również dołączona ekspertyza  „Zasadność realizacji działań ujętych w projekcie planu ochrony rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie” w świetle aktualnego celu ochrony” autorstwa w/w prof. dr hab. Jerzego Solona. Niestety, mimo dokładnego przestudiowania w/w dokumentu nie udało się znaleźć żadnych zapisów na temat ograniczenia/kontrolowania powstawania nowej zabudowy mieszkaniowej przy Jeziorku Czerniakowskim, w szczególności tak często podnoszonej kwestii garaży podziemnych.
Jedyny, niestety bardzo ogólnikowy komentarz tej kwestii znajduje się na s. 4-5 w/w opracowania, nie odnosi się jednak do szczegółów. Należy wszakże zwrócić uwagę, że Pan Profesor zauważa w nim, cyt: "Wyłączenie poszczególnych fragmentów terenu z otuliny będzie niewątpliwie wiązało się z nasileniem zabudowy tego terenu. Biorąc pod uwagę stosunkowo płytkie zaleganie wód gruntowych (tylko na niewielkiej części terenu hydroizobaty leżą głębiej niż 2,5 m) należy w takim przypadku spodziewać się wyraźnych zmian stosunków wodnych, które najprawdopodobniej wpłyną niekorzystnie na zasilanie powierzchniowe i podziemne rezerwatu." Opinia ta, zbieżna ze stanowiskiem organizacji społecznych i ekologicznych, niestety w tej formie jest  tylko kolejnym głosem rozsądku. Nawet wygłoszona przez osobę z tak dużym dorobkiem eksperckim bez poparcia tej tezy głębszą analizą może się okazać kolejnym zignorowanym głosem rozsądku.

Autor proponuje częściowe ogrodzenie Jeziorka murkiem  w okolicy ul. Jeziornej na Sadybie (ten pozornie kontrowersyjny pomysł może mieć jednak pewne zalety) z wydzielonymi wejściami oraz "ucywilizowanie" ścieżek spacerowych, co również wydaje się być dobrym pomysłem. Porusza też kwestię nawodnienia Jeziorka poprzez przywrócenie zasilania wodą z Jeziora Solanka oraz proponuje pogłębienie (pomysł był kilka razy omawiany na różnych spotkaniach, niestety może się okazać dość niebezpieczny) północnej, najbardziej zarastającej części Jeziorka o 1 m. Podsumowując, przy całym szacunku dla wiedzy i doświadczenia Pana Profesora, to czytając ten dokument, zwłaszcza w kontekście nazwania go "ekspertyza" - pozostaje spory niedosyt. Czyta się go jak dobry, ale jednocześnie jak jeden z wielu, publicystyczny tekst na temat Jeziorka Czerniakowskiego, okraszony większą niż inne ilością cytatów i odwołań do innych publikacji. Na ośmiu stronach pisanych czcionką z podwójnym odstępem między wierszami naprawdę ciężko omówić tak złożony problem i nic dziwnego, że i tym razem się nie udało. W dokumencie brak choćby jakichkolwiek wyliczeń, analiz, wykresów z komentarzami itd, których należałoby w nim oczekiwać bardziej niż uroczych, ale niewiele wnoszących amatorskich  zdjęć paru krzewów i drzew z rodzinnego albumu.

Oto dostępny na stronach RDOŚ projekt dokumentu  "ZARZĄDZENIE Nr .................... REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE w sprawie rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”

Zgodnie z treścią kolejnego komunikatu RDOŚ

W dniu 30 czerwca 2011 r. dokonano ostatniego uzgodnienia projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”, jako  powszechnie obowiązującego aktu prawa miejscowego. W stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu czas zaplanowany na uzgodnienia uległ zatem wydłużeniu, jednak jest to etap postępowania, na długość którego RDOŚ nie miał wpływu.
W dniu 22 lipca 2011 r. projekt zarządzenia został podpisany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Zarządzenie, zacznie obowiązywać 14 dni od ukazania się jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a tym samym zakończy się procedura nowelizacji aktu uznającego rezerwat przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”. [...] Należy się spodziewać, że w drugiej połowie września będzie gotowy projekt planu ochrony i możliwe będzie rozpoczęcie procedury ustanawiania planu, w tym opiniowanie przez Radę Miasta i tzw. udział społeczeństwa
. <-- Źródło: w/w komunikat RDOŚ.

czwartek, 14 lipca 2011

Jeziorko Czerniakowskie: Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środow...

Jeziorko Czerniakowskie: Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środow...: "Pismo Dyrektora Generalnego Ochrony Środowiska" o wznowieniu postępowania "w sprawie stwierdzenia niewaznosci postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 maja 2009 r. (znak: RDOS-14-WPN-ll-PV-7049-169/09)."

Kąpiel w Jeziorku Czerniakowskim pod znakiem zapytania

W serwisie WirtualnaPolska pojawił się artykuł na temat możliwości kąpania się w akwenach na terenie Warszawy. W tekście W Warszawie nie można kąpać się legalnie wspomniane jest również nasze Jeziorko. Oto stosowny fragment:


Zdecyduje Mokotów

Jedyna nadzieja w Jeziorku Czerniakowskim, ulubionym naturalnym akwenie warszawiaków. Od 2008 r. jeziorko było zamknięte z powodu niebezpiecznych bakterii. Otwarto je ponownie rok temu. Radość trwała jednak zaledwie jeden sezon. Obecnie mokotowscy urzędnicy ociągają się z przesłaniem wyników badań do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Już teraz wiadomo, że bezpiecznie popływać będzie można dopiero w sierpniu, bo badania powinny zostać dostarczone do sanepidu minimum 14 dni przed otwarciem miejsca wykorzystanego do kąpieli.

Wszystko przez zmiany przepisów prawa, które od 2011 r. regulują dopuszczenie kąpielisk do użytku. Za proces rejestracji w głównej mierze odpowiada teraz rada gminy. Wyznacza ona wykaz takich miejsc przeznaczonych na kąpieliska na podstawie wniosków organizatorów. Sanepid czeka na przedstawienie przez urząd Mokotowa badań potrzebnych do wydania zgody na dopuszczenie zbiornika do użytku.<--
Źródło: w/w artykuł na WP.pl

Dopisek z dn. 5.08.2011

Zgodnie z informacją zawartą w tekście "Urzędnicy zamknęli plażę nad Jeziorkiem Czerniakowskim" z dn. 4.08.2011 r opublikowanym w SuperExpressie Sanepid zbadał próbki wody w Jeziorku i stwierdził, że możliwa jest w nim bezpieczna kąpiel. W tym miejscu jednak zakaz kąpieli i zamknięcie kąpieliska na Sadybie wydał ... RDOŚ, argumentując, poniekąd słusznie, że jest to rezerwat. W związku z tym istniejące od ponad 20 lat kąpielisko pozostanie, przynajmniej oficjalnie, w tym sezonie zamknięte. Zgodnie z informacjami z artykułu p. Michała Wojtczuka "Kąpielisko bez ratownika. Bo urzędnicy mają urlopy"  opublikowanym na portalu Gazeta.pl możliwe, że kąpielisko z ratownikiem będzie mogło funkcjonować w przyszłym roku.

poniedziałek, 6 czerwca 2011

Zmiana statusu terenu pomiędzy blokami 6 i 10

Spacerowicze zauważyli, że teren dawnego przedszkola pomiędzy budynkami Bernardyńska 6 i 10, naprzeciwko tzw. starego sadu, dotychczas dostępny dla wszystkich - kilka dni temu został zamknięty. Na furtkach zostały założone łańcuchy z kłódkami, pojawiła się też tabliczka (a raczej zafoliowana kartka A4): Teren prywatny. Kilka miesięcy temu pojawiły się w tym miejscu markery geodetów. Czyżby to kolejny etap bliżej nieokreślonych na chwilę obecną prac? Na razie brak jakichkolwiek informacji, zarówno na miejscu jak i w mediach.

Z komentarzy mieszkańców wynika, że to wspólnota Bernardyńska 10 zamknęła teren z powodu wieczornych libacji alkoholowych, jakie na nim się odbywały. Może znajdzie się jakiś inny sposób na rozwiązanie problemu bez pozbawiania najmłodszych placu zabaw.

[dopisek z 16 czerwca]
Problem został "rozwiązany" poprzez całkowitą likwidację placu zabaw wraz z ogrodzeniem. Obecnie na terenie między blokami Bernardyńska 6 i 10 działa ciężki sprzęt. Znikają kolejne krzewy i drzewa, również na sąsiadującym terenie starego sadu. Oficjalnych informacji nadal  brak.

niedziela, 29 maja 2011

Nowy stary pub na osiedlu

Pub "Pod kreską" znajdujący się vis a vis sklepu Hamann niedaleko poczty zaprasza do ogródka. Świetna kaszanka, kiełbasa z grilla i szaszłyki oraz piwo umilą popołudnie  w gronie znajomych. Miejsce, gdzie do tej pory odbywały się tylko imprezy zamknięte, od 2 tygodni zaprasza wszystkich do ogródka piwnego. W przypadku niepogody do dyspozycji jest kameralna salka na dole. To jedno z niewielu miejsc na naszym osiedlu, gdzie można w kameralnej atmosferze posiedzieć przy piwie, zjeść coś ciepłego i porozmawiać.

poniedziałek, 23 maja 2011

Otwarte Ogrody Sadyba 2011

W najbliższy weekend nasi sąsiedzi z Sadyby zapraszają na Dni Otwarte Ogrodów Sadyba. Poniżej informacja od Zarządu:

Już po raz piąty otwierają się furtki do prywatnych ogrodów Sadyby.  Jak co roku w czerwcu, tym razem w dniach 3-5 czerwca, w tej zielonej enklawie Mokotowa gościnni mieszkańcy zapraszają wszystkich chętnych do udziału w wystawach, pokazach filmowych, prelekcjach i innych kameralnych wydarzeniach.  Promujemy w ten sposób historię i ludzi zabytkowego przedwojennego osiedla Miasto Ogród Sadyba. Kultywujemy twórczość i zaangażowanie. Bezinteresowność i otwartość na innych. Serdecznie zapraszamy do udziału. Wstęp na wszystkie imprezy wolny.

wtorek, 19 kwietnia 2011

Kolejne dokumenty

Pojawiły się dwa nowe dokumenty w sprawie sąsiadującej z naszym osiedlem budowy.
Pierwszy z nich to odwołanie GDOŚ od wyroku WSA do NSA
Drugi dokument to  postanowienie 29/MOK/11 Prezydent m. st. Warszawy o wznowieniu postępowania w sprawie warunków zabudowy.

poniedziałek, 4 kwietnia 2011

Słupki przy Gołkowskiej - informacja od TSK MOS

Dostaliśmy następującą informację od Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba:

Szanowni Państowo,
Przed kilkoma laty nasze Towarzystwo Miasto Ogród Sadyba zabiegało w Wydziale Ochrony Środowiska dzielnicy o zamontowanie słupków betonowych po południowej stronie Gołkowskiej na odcinku Bonifacego - most. Powód był prosty - ładny kawał łąki między Bonifacego a Jeziorkiem został dokumentnie zdewastowany - zamienił się bowiem w jeden wielki parking. Wagę całej tej sprawie dodawał fakt statusu tego terenu: jest on włączony w obszar rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie. Zainstalowane słupki betonowe przywróciły właściwy łąkom stan.W piątek 25.03.11 r., na zlecenie tegoż Wydziału Ochrony Środowiska słupki te jednak zdemontowano z dwóch powodów: całą tę łąkę odzyskali przedwojenni właściciele, a zatem własność miasta(tzn. słupki) trzeba było zabrać z prywatnej działki, a poza tym są bardzo potrzebne dzielnicy w innym terenie.Naczelnik dzielnicowego Wydziału Ochrony Środowiska obiecał, że w wypadku dewastacji łąki dzielnica będzie próbowała znaleźć jakieś wyjście. Tak czy inaczej musimy całą sprawę mieć na uwadze. Tym bardziej, że dość oczywista jest chyba sprzeczność między prywatną własnością a statusem tej łąki jako częścią rezerwatu przyrody. Prawdziwym rozwiązaniem wydaje się kupienie tego terenu przez miasto. Ale czy znajdą się pieniądze i dobra wola?

Zarząd TSK MOS

środa, 23 marca 2011

Uzasadnienia wyroków sądów i SKO

Dzięki uprzejmości sąsiadów ze Wspólnot otrzymaliśmy pisemne uzasadnienia do dwóch wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wszystko czarno na białym (szarym) opisane językiem prawniczym, ale dającym się zrozumieć. Poniżej linki do dokumentów PDF.


Decyzja SKO z dn. 1 marca 2011 roku w sprawie odwołań od decyzji Prezydent M.st. Warszawy nr 891/OŚ/2010
Wyrok WSA z dn. 17 lutego 2011 roku w sprawie skargi Towarzystwa Tryton na decyzję GINB.
Wyrok WSA z dn. 3 lutego 2011 roku w sprawie skargi firmy Marvipol na decyzję GDOŚ

środa, 23 lutego 2011

Nowe znakowania w "starym sadzie"

<-- Zdjęcia: materiał od mieszkańców.
Na terenie tzw. starego sadu (teren zielony ciągnący się od przedszkola do wysokości budynku nr 4) pojawiły się przedwczoraj nowe markery geodezyjne. Czy mają związek z uchwałą nr 170/11 z 16 lutego 2011 roku  podjętą przez Zarząd Dzielnicy Mokotów w sprawie "wyrażenia zgody na zawarcie z Marvipol S.A. aneksów do umów pod inwestycje liniowe przy ul. Bernardyńskiej"?

Płynie Kanał płynie...

... a do kanału "spływa" woda z sąsiedniego terenu. Mieszkańcy wielokrotnie alarmowali, że do Kanału Czerniakowskiego A wprowadzana jest regularnie dodatkowa woda. Dziś przysłano kolejne zdjęcia. W mailu zwrócono uwagę, że stan tzw. "burt" Kanału A w ciągu ostatnich kilku miesięcy drastycznie się pogorszył. Szkoda, że urzędnicy podczas inspekcji nie potrafią zauważyć tego, co nasi mieszkańcy bez problemu znajdują co dzień podczas spacerów. Zdjęcia obok stanowią materiał otrzymany od jednego z mieszkańców drogą mailową.Sprawę poruszyła w piśmie do Zarządu Melioracji Wspólnota Bernardyńska 18. Poniżej skan pisma (niektóre dane osobowe zostały zamazane)a to odpowiedź (niektóre dane osobowe również zostały zamazane):

czwartek, 17 lutego 2011

Jeziorko Czerniakowskie: Temida sprawiedliwa.

Jeziorko Czerniakowskie: Temida sprawiedliwa.: "Godz.15.00.Niedawno, w godzinach południowych zapadł wyrok sądu (oczywiście nieprawomocny), który m.in. stwierdza,że pozwolenie na budowę apartamentowca na łące nad Jeziorkiem wydano bezprawnie ..."

Dodatkowo w serwisie TVN Warszawa pojawił się tekst o znamiennym tytule "Jeziorko Czerniakowskie: 1:0 dla ekologów". Zapraszamy do lektury. Temat będzie poruszany dziś o 17:45 w programie "Stolica" TVN Warszawa.

O wyroku pisze również Gazeta.pl w artykule "Jest wyrok w sprawie kontrowersyjnego apartamentowca."

Wygląda na to, że wyrok WSA ma rzeczywiście duże znaczenie dla wszystkich zainteresowanych, bo nawet firma Marvipol wydała oświadczenie,  dostępne w serwisie Gazeta.pl 

Materiał wideo TVN Warszawa wyemitowany dziś o 17:45 w "Stolicy"  można obejrzeć w reportażu Jeziorko Czerniakowskie: sąd przyznał rację ekologom

Notatkę Spór o luksusowe osiedle trwa umieściła również w swoim serwisie TVP. Jest też informacja w dzisiejszym Telewizyjnym Kurierze Warszawskim (drugi temat od 2:30 do 4:30 min. zatytułowany "Budowa apartamentowców przy Jeziorku Czerniakowskim pod znakiem zapytania")

W uzasadnieniu (którego fragmenty słychać w materiale Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego TVP Warszawa) Sąd zaznaczył, że oddziaływanie na środowisko i zasadność sporządzenia potrzebnej dokumentacji należało rozpatrywać dla całości planowanej inwestycji (czyli 3 budynków i 650 miejsc parkingowych) a nie, jak to cały czas próbowano do tej pory sugerować, tylko dla jednego budynku. Widać więc, że ten wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego rzeczywiście może dużo zmienić w sprawie zabudowy nad Jeziorkiem Czerniakowskim.

Kolejny artykuł w tym temacie zatytułowany "Ekolodzy wygrali bitwę, ale deweloper nie przerwie budowy" pojawił się w serwisie MMWarszawa.pl

Podsumowująca notatka pojawiła się również  na stronie www Trytona.

Kolejna rozprawa w sprawie zabudowywania Jeziorka

W dniu 17 lutego (dziś!) o godz. 10:30 w Sali A Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, wydział VII odbędzie się rozprawa "w sprawie ze skargi Towarzystwa Ochrony Herpetofauny Tryton w Warszawie na postanowienie Głównego Inspektora Budowlanego z dn. 25 czerwca 2010 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego w rejonie ul. Bernardyńskiej."

Wszyscy mieszkańcy i sympatycy, którzy mogą się tam pojawić są mile widziani.

poniedziałek, 7 lutego 2011

Zmarł Yves Lemauviel - nasz sąsiad i wielki pasjonat Jeziorka

Dziś otrzymaliśmy od Towarzystwa Miasto-Ogród Sadyba smutną informację:

Drodzy mieszkańcy i przyjaciele Sadyby
 
Z przykrością zawiadamiamy, że w ostatnią środę zmarł pasjonat i wielbiciel Jeziorka Czerniakowskiego, Yves Lemauviel.  Był francuskim ornitologiem, wybitnym znawcą ptaków.  Aktywnym członkiem wielu francuskich i polskich stowarzyszeń ekologicznych. Jego największą pasją była fotografia. Od końca lat 80. fotografował ptaki naszego Jeziorka, na bieżąco dokumentując pojawiające się tu chronione gatunki, ale także – niestety - przypadki ich niszczenia.
 
Efekty jego wielogodzinnych sesji zdjęciowych w terenie możemy do dziś 
podziwiać  na parkanie Szkoły Podstawowej nr 103 od strony ul. Jeziornej.   
Tu bowiem znajduje się wystawa jego unikatowych zdjęć chronionych ptaków Jeziorka, która powstała przy okazji festiwalu Otwarte Ogrody w 2009 roku.  
Zdjęcia z tej wystawy wraz z ciekawymi opisami autorstwa Andrzeja 
Kruszewicza, znanego ornitologa i dyrektora warszawskiego zoo, uwiecznione zostały dodatkowo w postaci kolorowego katalogu – albumu. Na załączonym zdjęciu Yves Lemauviel (z prawej) prezentuje swój katalog powystawowy w dniu jego premiery na Sadybie w czerwcu 2009 r.; obok współautor – Andrzej 
Kruszewicz.
 
Jednocześnie informujemy, że msza pogrzebowa za śp. Yves’a Lemauvela 
odbędzie się w najbliższą środę o 13:00 w naszej parafii w kościele przy Goraszewskiej, a pogrzeb na cmentarzu przy ul. św. Bonifacego tuż obok.
 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Miasto-Ogród Sadyba

poniedziałek, 31 stycznia 2011

Jeziorko Czerniakowskie: Wojewódzki Sąd Administracyjny, W-wa,ul.Jasna 2/4

Jeziorko Czerniakowskie: Wojewódzki Sąd Administracyjny, W-wa,ul.Jasna 2/4: "Tutaj,3 lutego,o godz.9.00 w sali G odbędzie się posiedzenie sądu w sprawie skargi MARVIPOLU na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony ..."

poniedziałek, 17 stycznia 2011

Zalane działki

W nawiązaniu do wczorajszego wpisu o zalanych terenach "starego sadu" dziś dostaliśmy serię zdjęć przedstawiającą zalane ogródki działkowe leżące przy północnej części płotu otaczającego plac budowy. Tych zdjęć w zasadzie nie trzeba komentować, a te zalania ciężko będzie tłumaczyć "zjawiskami naturalnymi". Jednak, jak mieliśmy okazje nie raz się przekonać, dla niektórych nie ma zbyt absurdalnego wytłumaczenia najbardziej oczywistych faktów...Za zdjęcia dziękujemy p. Aiszat

niedziela, 16 stycznia 2011

Znów woda na terenie Starego Sadu

Mieszkańcy alarmują, że znów podtopiony został teren tzw. Starego Sadu. Pierwszy raz od dłuższego czasu zdarzyło się to rok temu. W tym roku wszystko wskazuje na powtórzenie się tej sytuacji. Na zdjęciach (materiał od mieszkańców) widać, że skala tegorocznego zalania jest nawet większa niż rok temu. A przecież prawdziwa wiosna i wiosenne roztopy jeszcze nie nadeszły. Śniegu też nie było dotąd aż tak wiele. Skąd zatem wzięły się te "nowe jeziorka" na taką skalę? Poprzednio Urząd Dzielnicy Mokotów wyjaśniał to zjawiskami naturalnymi które miały występować na całym obszarze Łuku Siekierkowskiego. Obecnie wodę od bloków dzieli około 20m.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.