sobota, 6 sierpnia 2011

Zabudowa terenów Łuku Siekierkowskiego nad Jeziorkiem

Źródło grafiki: Serwis Skyscrapercity.com temat [Mokotów] Libretto Park

Otrzymaliśmy dokumenty, które mogą świadczyć że przewidywany scenariusz intensywnych inwestycji w okolicach Jeziorka Czerniakowskiego zaczyna się spełniać. Tym razem chodzi o projekt Libretto Park, o którym pierwsze wzmianki można było przeczytać 4 lata temu. W maju 2011 roku RDOŚ wydał postanowienie o uzgodnieniu warunków zabudowy dla etapu A budowy kompleksu biurowo-hotelowo-mieszkalnego przy skrzyżowaniu Trasy Siekierkowskiej i ul. Czerniakowskiej, w sąsiedztwie klasztoru i budynków przy ul. Grzesiuka.
W artykule z 2007 roku "Przy Trasie Siekierkowskiej powstanie olbrzymi kompleks" na portalu Urbanity.pl możemy przeczytać m.inn.

piątek, 5 sierpnia 2011

Nowe podejście do planu ochrony Jeziorka Czerniakowskiego

Przebieg granicy otuliny rezerwatu - Źródło: RDOŚ
http://warszawa.rdos.gov.pl/images/stories/zal/2011/projekt.pdf
Na stronach RDOŚ w marcu br. w dziale Gorące tematy została umieszczona notatka Rezerwat przyrody "Jeziorko Czerniakowskie".
Można w niej m. inn. przeczytać następujące, istotne dla istnienia Jeziorka i jego okolicy informacje:
[...]
1.    Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zleciła ekspertyzę niekwestionowanemu autorytetowi w ochronie przyrody - prof. dr hab. Jerzemu Solonowi. Ekspertyza nosi tytuł: „Zasadność realizacji działań ujętych w projekcie planu ochrony rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie” w świetle aktualnego celu ochrony” (wykształcenie i dorobek naukowy prof. J. Solona – strona internetowa http://www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/solon/home_pl.htm  )

2.    Na bazie ww. ekspertyzy, biorąc pod uwagę fakt, iż 6-cio miesięczny termin zatwierdzenia planu ochrony mija z dniem 24.03 br., a także w związku z podjęciem decyzji o konieczności dokonania nowelizacji aktu prawnego odpowiadającego za prawne funkcjonowanie rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”, podjęta została decyzja o zaniechaniu dalszego procedowania dotychczasowego projektu planu ochrony.

[...]
4.    Po uprawomocnieniu się ww. aktu prawnego pracownicy RDOŚ w Warszawie przystąpią formalnie do samodzielnego przygotowania nowego projektu planu ochrony dla rezerwatu z wykorzystaniem dotychczasowego projektu planu ochrony i ww. ekspertyzy prof. J. Solona. Nie są planowane dodatkowe zlecenia na wykonanie tego zadania. Przewidywany czas na realizację tych prac to około 1 miesiąc. Etap ten powinien zakończyć się z końcem czerwca; de facto proces ten już trwa.
[...]
Powyższy proces powinien się zakończyć na przełomie sierpnia/września br. O ile nie będzie w dokumencie istotnych zmian – zostanie sporządzone uzasadnienie (termin - około 2 tygodnie), a następnie zostanie on podpisany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i skierowany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Jeżeli będą w nim istotne zmiany – procedura opisana w niniejszym punkcie zostanie powtórzona. Zatem w wersji optymistycznej – plan ochrony wejdzie w życie około połowy października 2011 r., a w wersji pesymistycznej w końcu roku lub na przełomie 2011/2012 r. <--- Źródło: w/w komunikat RDOŚ.

Do komunikatu została również dołączona ekspertyza  „Zasadność realizacji działań ujętych w projekcie planu ochrony rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie” w świetle aktualnego celu ochrony” autorstwa w/w prof. dr hab. Jerzego Solona. Niestety, mimo dokładnego przestudiowania w/w dokumentu nie udało się znaleźć żadnych zapisów na temat ograniczenia/kontrolowania powstawania nowej zabudowy mieszkaniowej przy Jeziorku Czerniakowskim, w szczególności tak często podnoszonej kwestii garaży podziemnych.
Jedyny, niestety bardzo ogólnikowy komentarz tej kwestii znajduje się na s. 4-5 w/w opracowania, nie odnosi się jednak do szczegółów. Należy wszakże zwrócić uwagę, że Pan Profesor zauważa w nim, cyt: "Wyłączenie poszczególnych fragmentów terenu z otuliny będzie niewątpliwie wiązało się z nasileniem zabudowy tego terenu. Biorąc pod uwagę stosunkowo płytkie zaleganie wód gruntowych (tylko na niewielkiej części terenu hydroizobaty leżą głębiej niż 2,5 m) należy w takim przypadku spodziewać się wyraźnych zmian stosunków wodnych, które najprawdopodobniej wpłyną niekorzystnie na zasilanie powierzchniowe i podziemne rezerwatu." Opinia ta, zbieżna ze stanowiskiem organizacji społecznych i ekologicznych, niestety w tej formie jest  tylko kolejnym głosem rozsądku. Nawet wygłoszona przez osobę z tak dużym dorobkiem eksperckim bez poparcia tej tezy głębszą analizą może się okazać kolejnym zignorowanym głosem rozsądku.

Autor proponuje częściowe ogrodzenie Jeziorka murkiem  w okolicy ul. Jeziornej na Sadybie (ten pozornie kontrowersyjny pomysł może mieć jednak pewne zalety) z wydzielonymi wejściami oraz "ucywilizowanie" ścieżek spacerowych, co również wydaje się być dobrym pomysłem. Porusza też kwestię nawodnienia Jeziorka poprzez przywrócenie zasilania wodą z Jeziora Solanka oraz proponuje pogłębienie (pomysł był kilka razy omawiany na różnych spotkaniach, niestety może się okazać dość niebezpieczny) północnej, najbardziej zarastającej części Jeziorka o 1 m. Podsumowując, przy całym szacunku dla wiedzy i doświadczenia Pana Profesora, to czytając ten dokument, zwłaszcza w kontekście nazwania go "ekspertyza" - pozostaje spory niedosyt. Czyta się go jak dobry, ale jednocześnie jak jeden z wielu, publicystyczny tekst na temat Jeziorka Czerniakowskiego, okraszony większą niż inne ilością cytatów i odwołań do innych publikacji. Na ośmiu stronach pisanych czcionką z podwójnym odstępem między wierszami naprawdę ciężko omówić tak złożony problem i nic dziwnego, że i tym razem się nie udało. W dokumencie brak choćby jakichkolwiek wyliczeń, analiz, wykresów z komentarzami itd, których należałoby w nim oczekiwać bardziej niż uroczych, ale niewiele wnoszących amatorskich  zdjęć paru krzewów i drzew z rodzinnego albumu.

Oto dostępny na stronach RDOŚ projekt dokumentu  "ZARZĄDZENIE Nr .................... REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE w sprawie rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”

Zgodnie z treścią kolejnego komunikatu RDOŚ

W dniu 30 czerwca 2011 r. dokonano ostatniego uzgodnienia projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”, jako  powszechnie obowiązującego aktu prawa miejscowego. W stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu czas zaplanowany na uzgodnienia uległ zatem wydłużeniu, jednak jest to etap postępowania, na długość którego RDOŚ nie miał wpływu.
W dniu 22 lipca 2011 r. projekt zarządzenia został podpisany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Zarządzenie, zacznie obowiązywać 14 dni od ukazania się jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a tym samym zakończy się procedura nowelizacji aktu uznającego rezerwat przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”. [...] Należy się spodziewać, że w drugiej połowie września będzie gotowy projekt planu ochrony i możliwe będzie rozpoczęcie procedury ustanawiania planu, w tym opiniowanie przez Radę Miasta i tzw. udział społeczeństwa
. <-- Źródło: w/w komunikat RDOŚ.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.