sobota, 11 września 2010

Dokumenty z posiedzenia KPPiOŚ z dnia 9.09.2010

Dzięki uprzejmości samorządowców z dzielnicy otrzymaliśmy kopie dokumentów zarówno projektu planu ochrony rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego jak i stanowiska Komisji w tej sprawie. Jedno zwraca uwagę już na samym początku, mianowicie jakość dokumentacji projektu planu ochrony. Radni otrzymali czarno-białe "ksero z ksera", co zwłaszcza w przypadku mapki (strona nr 9) zupełnie nie pozwala odczytać i zrozumieć, która strefa jest gdzie zaznaczona. Na szczęście na posiedzenie Komisji udało się zdobyć kolorową mapkę, inaczej zwyczajnie nie byłoby o czym debatować. I może o to właśnie chodziło? Zachęcamy do lektury. Ze względu na ilość grafiki (19 stron) żeby wyświetlić dokumenty należy kliknąć poniższy link i cierpliwie poczekać na wczytanie się miniatur. Na każdą miniaturę klikamy, żeby powiększyć.
Na blogu jeziorkoczerniakowskie.blogspot.com można obejrzeć w kolorze poprzednią wersję tego planu. Jest to wersja z 4 lutego 2009 roku, dyskutowana na nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy w marcu 2010 roku. Oznaczenia kolorów są następujące:
 • pomarańczowy - strefa zurbanizowana (strefa M, niska zabudowa, zgodnie ze studium M2.12 czyli do 12 metrów z przewagą zabudowy jednorodzinnej). W szczególności tak oznaczona jest działka 53, na której powstaje obecna inwestycja firmy Marvipol.
 • różowy - tereny zieleni urządzonej (strefa Z). To ten obszar w nowym projekcie planu przedstawionego przez RDOŚ został przekwalifikowany w strefę zurbanizowaną, jednak bez zachowania ograniczeń zdefiniowanych powyżej. Dość jednoznaczny komentarz w tej sprawie można przeczytać na blogu jeziorkoczerniakowskie tutaj.
 • żółty - teren ogródków działkowych (działka nr 14) W nowym planie rozważa się ich przekształcenie w "strefę zieleni urządzonej o charakterze publicznym" (s.6, kontynuacja podpunktu a) ze s. 5). Informacja ta pojawiła się już wcześniej w materiałach na nadzwyczajną sesję Rady Warszawy. Widać więc konsekwencję w dążeniu do jej realizacji, co doprowadzi do likwidacji ogródków działkowych Syrena. Co do powodów to można się tylko domyślać, komu sąsiedztwo działek będzie nie na rękę.
 • granatowy- obszar Jeziorka Czerniakowskiego (działka nr 8), 
 • turkusowy - strefa leśno-parkowa. Zlikwidowana w nowym projekcie planu z powodu konieczności dostosowania do obowiązującego od 2001 roku lokalnego PZP Trasy Siekierkowskiej, w którym zapisano w tym miejscu strefę budynków usługowych.
W poniższej opinii do nowego projektu planu przedstawionej  przez Zarząd i Radę Dzielnicy Mokotów jednoznacznie wskazuje się na konieczność  "przywrócenia zapisów i granic z uprzedniej wersji (z dnia 04.02.2009 r.) projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”, dotyczących możliwości zabudowy w strefie „M” i „Z” z wyłączeniem terenów objętych obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Trasy Siekierkowskiej."<-- źródło: (Opinia s. 2 i 3, punkt 12). Takie stanowisko wydaje się być jedynym rozsądnym podejściem, uwzględniającym istniejące uwarunkowania prawne (PZP Trasy Siekierkowskiej). Kolejnym znamiennym punktem w opinii jest punkt 11, mówiący o konieczności "doprecyzowania zapisu dotyczącego zachowania stosunków wodnych oraz niezmieniania ukształtowania terenu, wprowadzić zakaz zagłębiania" (Opinia s.2). W opinii przedstawiciela Biura Architektury taki zapis ma co do zasady wykluczać w szczególności możliwość budowy podziemnych wielokondygnacyjnych garaży.
Zwiększono również powierzchnię biologicznie czynną z 60% zaproponowanych przez RDOŚ do 70% (opinia s. 3 punkt 13.).
Dobrą wiadomością dla Związku Wędkarskiego jest wniosek z punktu 7 w którym zapisano, że  "należy udostępnić cały obszar jeziorka dla celów amatorskiego połowu ryb. Brak jest informacji o możliwości  i warunkach zarybiania." (opinia s.2). Oznacza to zlikwidowanie sztucznego w gruncie rzeczy podziału na dolną i górną część Jeziorka Czerniakowskiego, gdy w górnej, północnej części powyżej mostu wędkowanie miało być zakazane. Dodatkowo w opinii Komisji należy przeanalizować warunki zarybiania, aby Jeziorko zarybiane było rybami mającymi pozytywny wpływ na ekosystem. W praktyce oznacza to, że PZW pozostanie jednym z gospodarzy Jeziorka. Podobnie zlikwidowano sztuczny i w praktyce nie do wyegzekwowania zakaz wyprowadzania psów w okolicy Sadyby, sugerując jednak konieczność wyprowadzania ich na uwięzi.
Co do tematu grodzenia terenu, to w opinii prawników polska Konstytucja nie pozwala na wprowadzenie całkowitego ograniczenia w tym temacie (właściciel ma prawo ogrodzić swój teren). W punkcie 14 zapisano jednak warunek, że ogrodzenia muszą być ażurowe (aby umożliwić migrację małych zwierząt).
  Nowa wersja projektu planu ochrony rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie wraz z opinią Zarządu i Rady Dzielnicy Mokotów przedstawia się następująco ...

  Strona 1
  Strona 2
  Strona 3
  Strona 4
  Strona 5
  Strona 6
  Strona 7
  Strona 8
  Strona 9
  Strona 10
  Strona 11
  Strona 12
  Strona 13
  Strona 14
  Strona 15
  Strona 16


  Opinia do projektu s. 1
  Opinia do projektu s. 2
  Opinia do projektu s.3

  Brak komentarzy:

  Prześlij komentarz

  Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
  Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

  Zasady komentowania treści bloga

  Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
  Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

  Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

  Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

  Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
  Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

  Autor bloga oświadcza, że :
  1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
  Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
  2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
  Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
  3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
  4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
  5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.