środa, 10 lutego 2010

Stanowiska Rady Dzielnicy Mokotów

Na ostatniej sesji (2 lutego 2010 roku) Rady Dzielnicy Mokotów zostały ustalone dwa oficjalne stanowiska w sprawach związanych z Jeziorkiem Czerniakowskim i Osiedlem Bernardyńska.
Jedno z nich to stanowisko w sprawie zabudowy terenu wokół Jeziorka Czerniakowskiego
Rada Dzielnicy Mokotów zwraca się w nim do Prezydenta m. st. Warszawy "o objęcie szczególnym nadzorem procedur administracyjnych związanych z inwestycjami realizowanymi i planowanymi wokół Jeziorka Czerniakowskiego.Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zwraca się też o przyspieszenie prac związanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu Dzielnicy i zawieszenie do tego czasu wydawania decyzji o warunkach zabudowy."

Drugie z nich to stanowisko w sprawie ataków Marvipol S.A. na radnych Dzielnicy Mokotów.
Radni Dzielnicy Mokotów "wyrażają stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się i uporczywych ataków Marvipol S.A. na radnych Dzielnicy Mokotów. Wobec uprawnionych interwencji podejmowanych przez radnych na prośbę społeczności lokalnych, a dotyczących zabudowy terenów wokół Jeziorka Czerniakowskiego, Marvipol S.A. w kolejnych pismach formułuje szereg zarzutów pod adresem radnych oraz żąda zaprzestania podejmowania przez nich działań na rzecz mieszkańców. Jednocześnie wymieniona spółka zarzuca radnym uleganie niezidentyfikowanym „grupom nacisków”.
W wyniku analizy działań radnych oraz społeczności lokalnych, jak również oceny postępowania organów wykonawczych miasta stołecznego Warszawy, stwierdzić należy, że zarzuty formułowane przez Marvipol S.A. są bezpodstawne i ogólnikowe. Działania podejmowane przez wymienioną spółkę wobec radnych mają na celu zmuszenie ich do zaprzestania wykonywania podstawowych praw i obowiązków wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o samorządzie gminnym. (...)
Radni Rady Dzielnicy Mokotów zdecydowanie odrzucają insynuacje, że – broniąc praw i interesów mieszkańców okolicy Jeziorka Czerniakowskiego – rzekomo ulegają „grupom nacisków”. Zarzut ten jest nie tylko bezpodstawny, lecz także wysoce krzywdzący. Radni podejmowali i będą podejmować działania nie w imieniu nienazwanych grup nacisków, lecz na skutek interwencji i w interesie lokalnych społeczności. Formułowanie zarzutów przez Marvipol S.A. wobec radnych oraz innych przedstawicieli mieszkańców okolicy Jeziorka Czerniakowskiego ma charakter presji wywieranej w celu niedopuszczenia do dyskusji nad prawidłowością procesu inwestycyjnego i sensem zabudowy unikalnej w skali ogólnopolskiej przestrzeni przyrodniczej. Co więcej, gołosłowne i bezpodstawne zarzucanie radnym, że podają nieprawdę, nosi znamiona publicznego znieważenia i zniesławienia.(...)".

To drugie stanowisko stanowi chyba wystarczającą i jednoznaczną odpowiedź na pojawiające się periodycznie (pismo nr 1, pismo nr 2) informacje zawierające negatywną ocenę zarówno działań Przewodniczącej KPPiOŚ jak i całej komisji oraz pozostałych Radnych i ludzi zaangażowanych w ochronę rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie oraz ochronę mieszkańców Osiedla Bernardyńska.

Komisja wystosowała również zażalenie do Ministra Środowiska "w sprawie bezczynności Wojewody Mazowieckiego w związku ze skargą złożoną w dniu 30 października 2009 r."

Zachęcamy też do zapoznania się z pozostałymi pismami dostępnymi na stronach Zielonego Mazowsza.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.