czwartek, 25 lutego 2010

Brak raportu o oddziaływaniu na środowisko?

W dniu 12 lutego 2010 roku (opublikowane w BIP 23.02.2010) pojawił się w BIP UM Warszawa sygnowany przez Biuro Ochrony Środowiska komunikat  "Pismo do Inwestora wzywające do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami (...)". Całość można przeczytać tutaj. W piśmie tym czytamy o tym, że 
" Biuro Ochrony Środowiska wzywa (...) do uzupełnienia wniosku, złożonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (...) o trzy egzemplarze „Raportu o oddziaływaniu na środowisko…(...). zawierającego:
analizę wariantów przedsięwzięcia z uwzględnieniem wariantu alternatywnego,
wskazanie w pkt. 6 zagospodarowania wód z wykopów jako działania kompensacyjnego,
– wskazania i analizę konfliktów społecznych, które mogą wystąpić w związku z realizacją przedsięwzięcia.
W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie 14 dni, od daty doręczenia niniejszego pisma, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały. Brak uzupełnienia może stanowić przesłankę do odmowy wydania decyzji środowiskowej."  
Inna wersja tego pisma znajduje się tutaj.
Ponadto w dniu 23 lutego pojawiło się Zawiadomienie (opublikowane również w dn 24.02.2010), o tym, że:
"Stosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (...) przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, z uwagi na konieczność:
– złożenia przez Inwestora uzupełnienia zgodnie z pismem z dnia 12.02.2010r., znak: OŚ-IV-MDA-76242-6-45-09,
– uzyskania uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który przy piśmie z dnia 1.02.2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-AK-6613-300/09 poinformował o terminie wydania uzgodnienia do dnia 29.03.2010r.,
przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazania miejsca i 21-dniowego terminu składania uwag i wniosków,
– wydania zawiadomienia o zakończeniu postępowania dowodowego,
nastąpi po podjęciu ww. czynności administracyjnych.
Ponadto, tut. Biuro informuje, że zgodnie z:
– art. 77 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy,
– art. 145 § 1 pkt. 1 k.p.a. decyzja wydana być musi tak, aby nie dawała podstaw do wznowienia postępowania m.in. ze względu na wydanie bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu".

Czyżby ktoś w końcu zaczął się dokładniej przyglądać całej procedurze wydawania pozwoleń na budowę, zwłaszcza tak bardzo interesujących nas dokumentom odnoszącym się do oddziaływania na środowisko (czyli m.inn. Rezerwat) wszelkiej zabudowy na terenie łąk (dz. ew. 53) ? 
Czyżby w końcu zauważono, że ta budowa nie odbywa się na "dziewiczych terenach" tylko w bliskim sąsiedztwie dużego osiedla, i oddziaływuje znacząco (choćby z powodu rozwiązania kwestii dojazdu poprzez wybudowanie drogi na trawnikach pomiędzy istniejącymi blokami) na okolicznych mieszkańców?
Czy p. Mikos, Dyrektor Biura Architektury, będzie pamiętać o tym, co deklarował w tym artykule (że nowe WZtki nie będą wydawane do chwili uchwalenia PZP Czerniakowa Południowego).

Czekamy zatem na "wskazanie miejsca i 21-dniowego terminu składania uwag i wniosków", żeby móc złożyć zgromadzone do tej pory dokumenty.

Do powyższego należy dodać, iż 17 lutego na stronie towarzystwa Tryton pojawił się tekst dotyczący budowy na działce nr 53, w którym czytamy m. inn.
"(...) Co więcej, przypuszczamy, iż nastąpiły rażące błędy proceduralne w postępowaniu o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji. Nie wydano decyzji środowiskowej, zaś uzgodnienie RDOŚ w Warszawie było opatrzone warunkiem, przez co jest nieważne (...). W piśmie skierowanym do nas, urzędnik poinformował nas o braku potrzeby wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powołując się na prawo z 2004 roku, podczas gdy nowa ustawa z października 2008 roku narzuciła ten obowiązek przy wszelkich postępowaniach o wydanie warunków zabudowy.(...)"

18 grudnia Towarzystwo Ochrony Herpetofauny "Tryton" wystąpiło w związku z tym z pismem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Pismo to jest dostępne na stronach Zielonego Mazowsza. Towarzystwo wnioskuje w nim o "niezwłoczne unieważnienie uzgodnienia Warunków Zabudowy wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie (RODŚ-14-WPN-II-PV-7049-169-09) z dnia 13.05.2009 roku." powołując się na fakt, że "pozwolenie na budowę (Nr 256/MOK/2009) z dnia 24.09.2010 r zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ decyzja o warunkach zabudowy została wydana bez decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" <-- Źródło: w/w pismo.

4 komentarze:

 1. To mozna zaczynac budowe zanim sie dostanie Decyzje o Uwarunkowaniach Srodowiskowych?? W koncu tu nie chodzi o altanke na dzialce rekreacyjnej.

  OdpowiedzUsuń
 2. muszę przyznać,że się pogubiłem w tej procedurze. Czy poprosić kogoś kto się zna na prawie budowlanym o komentarz? Jak rozumiem z tego pisma wynika,że nie było decyzji BOŚ? Jak zatem możliwe było rozpoczęcie i takie zaawansowanie prac?

  OdpowiedzUsuń
 3. I to ten wątek może być "światełkiem w tunelu". Kluczowe może być pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska RDOŚ-14-WPN-II-PV-7049-169/09 (czy ktoś ma jego kopię?). Decyzja 256 o pozwoleniu na budowę nie powołuję się na ustawę środowiskową co sugeruje istnienie dokumetu zwalniającego Urząd z jej uwzględnienia. Inwestor znając swe "miękkie podbrzusze" usiłuje aktualnie załatwić brakującą decyzję środowiskową (w myśl zasady - były nieprawidłowości ale już je usunięto). Jak zwykle w takich wypadkach winny jest jakiś urzędnik a ewentualne konsekwencje bezprawnego wydania pozwolenia na budowę i jej wstrzymania poniosą podatnicy.

  OdpowiedzUsuń
 4. gazeta wyborcza wreszcie tez cos napisał, ogólnikowo ale zawsze
  http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,95190,7611195,Jeziorko_Czerniakowskie_samo_sie_nie_obroni.html

  OdpowiedzUsuń

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.